Bbzgemeente.nl

Bbz gemeente en adviesbureau Martin Delta

Martin Delta is een onafhankelijk advies- en trainingsbureau met als specialisatie de Bbz. Martin Delta adviseert al jaren aan zowel gemeenten als aan ondernemers over de Bbz-regeling.

Uw gemeente dient de Bbz uit te voeren. Bbz 2004 is de afkorting van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. De regeling is bedoeld voor startende en gevestigde ondernemers die de financiering van hun bedrijfsactiviteiten via de bank, familie of een kennis niet rond kunnen krijgen.

Starterende ondernemers

 • startende zelfstandigen met een uitkering
 • werknemers die werkloos dreigen te worden

Gevestigde ondernemers

 • gevestigde zelfstandigen die tijdelijk financiële problemen hebben
 • beëindigende zelfstandigen
 • oudere ondernemers (55 jaar of ouder) met een niet levensvatbaar bedrijf

Er kan bij de gemeente waar men woonachtig is een aanvraag ingediend worden voor een:

 • Bedrijfskrediet
  Zie voor de actuele bedragen de website www.regelingbbz.nl
 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud (tot bijstandsniveau)

Intake van uw aanvraag Bbz is bij uw gemeente

De intake van uw Bbz-aanvraag wordt in principe door de gemeente waar u woonachtig bent. Sommige gemeenten hebben de aanvraagprocedure aan een andere gemeente uitbesteed. U zoekt eerst uit bij wie u moet zijn. Uw gemeente dient u te kunnen vertellen, welke afdeling en welke ambtenaar belast is met de Bbz. Een probleem is dat slechts een paar mensen in de gemeente van deze regeling voldoende kennis hebben. U moet dus goed uitzoeken bij wie u moet zijn. Meestal heet die afdeling bij uw gemeente:

 • Gemeentelijke Sociale Dienst
 • Werk en Inkomen
 • Sociale Zaken
 • Bureau Zelfstandigen
 • Zelfstandigenloket
 • Ondernemersloket

De gemeente moet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag beslissen of er recht op bijstand bestaat. Het college van de gemeente kan deze termijn als daar redenen voor zijn met ten hoogste 13 weken verlengen.

Tip: Zorg dat u het intakeformulier ondertekend hebt met datum (en maak daarvan een kopie voor u zelf als bewijs).

Tip: Nadat de Bbz-aanvraag is ingediend, kan de gemeente in geval van financiële nood aan de ondernemer een voorschot voor levensonderhoud verstrekken. Bedenk wel dat dit altijd in de vorm van een voorlopige lening is.

Intake gesprek

Tijdens het intake gesprek Bbz dient door consulent van de gemeente aan u duidelijk te worden gemaakt, welke informatie nodig is om een aanvraag te kunnen indienen (welke informatie zie www.regelingbbz.nl/bbzaanvragen). Als de aanvraag compleet is (alle noodzakelijke stukken zijn door de aanvrager ingeleverd) en als uit een rechtmatigheidtoets blijkt dan u onder de regeling valt, dan wordt uw aanvraag ter beoordeling gegeven aan een bedrijfsadviseur, die op het gebied van de Bbz-regeling gespecialiseerd is, bijvoorbeeld Martin Delta. De gemeente bepaalt welk adviesbureau dit onderzoek mag uitvoeren.

Haalbaarheidsonderzoek

Vervolgens zal de bedrijfsadviseur contact met u opnemen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Zo’n gesprek duurt meestal 3 uur. De adviseur onderzoekt of uw plan haalbaar is of u wel of niet een positief beroep kan doen op een krediet en periodieke uitkering voor levensonderhoud. Er wordt gekeken naar:

 • het commerciële plan
 • financiële plan
 • uw ondernemerscapaciteiten.

Vervolgens wordt stil gestaan bij de realiteitsgehalte van uw plan.

Tip: Het belangrijkste waar op gelet wordt is bent u wel in staat bent om na kredietverstrekking te kunnen voldoen aan uw rente- en aflossingsverplichtingen en kan u voorzien in de kosten van het levensonderhoud. Zorg dat u uw (overlevings)plan goed kan onderbouwen!

Haalbaarheidsrapport

De gemeente bepaalt welk adviesbureau op het gebied van de Bbz dit onderzoek mag uitvoeren. U kan dit adviesbureau zien als de kredietadviseur van de bank die u op basis van objectieve feiten moet overtuigen. De adviseur onderzoekt of u wel of niet een positief beroep kan doen op de Bbz. Het adviesrapport brengt de Bbzadviseur aan de gemeente uit. Dit onderzoek kost u niets.

Tip: Vraag een kopie van het adviesrapport aan bij uw gemeente.

Beslissing Bbz gemeente

De bedrijfsadviseur brengt in het kader van de Bbz-regeling een Bbz-rapport aan de gemeente uit. Het is aan de gemeente om dit advies wel of niet over te nemen.

De gemeente neemt op basis van het rapport een beslissing

 • Als dit positief uitvalt dan kan u in aanmerking komen voor een krediet of een periodieke uitkering voor levensonderhoud.
 • Als dit negatief uitvalt dan kan u geen beroep doen op deze regeling

Zie voor nadere informatie www.regelingbbz.nl/bbzaanvragen

Wist u dat?
Meer dan 50% van de Bbz-kredietaanvragen wordt door gemeenten afgewezen!

Er staan tientallen redenen in de Bbz-regeling waarom u een negatief advies kan krijgen. Dit betekent geen krediet of periodieke uitkering. Vaak zijn de afwijzingsgronden om geen krediet of een uitkering voor levensonderhoud te krijgen:

 • U heeft geen levensvatbaar bedrijf (Het bedrijf kan na kredietverstrekking niet voldoen aan haar rente- en aflossingsverplichtingen en kan niet voorzien in de kosten van het levensonderhoud).
 • U kan een beroep doen op voorliggende voorzieningen (Bijvoorbeeld u bezit lijfrentes en aandelen die u ten gelde kan maken of een bank of familie of een bevriende relatie kan in uw kredietbehoefte voorzien).
 • U heeft inkomsten of u partner heeft inkomsten buiten het bedrijf
 • U bent geen zelfstandige die minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf werkt
 • U bent niet rechtmatig gevestigd

Tip: Schakel bij de onderbouwing van uw plan een deskundige in zoals uw accountant of een gespecialiseerde Bbz-adviseur van Martin Delta. Bedenk wel dat deze kosten voor uw rekening komen!

In de meeste gevallen is het inschakelen van een bedrijfsadviseur te duur voor een MKB-bedrijf in financiële problemen. Meestal is de boekhouder of accountant de meest aangewezen weg om u in eerste instantie te helpen bij het indienen van een aanvraag. Alleen die accountant heeft vaak onvoldoende inzicht waar op gelet wordt tijdens een Bbz-haalbaarheidsonderzoek.

Tip: Probeer een goed onderbouwd overlevingsplan of ondernemingsplan te maken, waaruit blijkt dat u na kredietverstrekking kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen en kan voorzien in de kosten van het levensonderhoud.

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. reiskosten en BTW

Dit is een adviesgesprek van maximaal 2 uur met u bij u thuis of op kantoor. De reden waarom wij dit bij u doen is, omdat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn voor het onderzoek. Dit gesprek vindt plaats voordat een bedrijfsadviseur die door de gemeente wordt betaald bij u langskomt. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor een positief advies. Na het gesprek adviseren wij u te werken aan de voorgestelde verbeterpunten.

Voor de goede orde, dit gesprek geeft u meer kennis over de Bbz-regeling, geeft u verbeterpunten waar u aan kan werken en geeft u meer vertrouwen tijdens het gesprek met de bedrijfsadviseur van de gemeente. Maar dit gesprek biedt u geen garantie op succes, omdat de onafhankelijke adviseur van de gemeente zijn eigen plan trekt. Kortom u komt beter beslagen op het ijs te staan en dat is soms al veel waard.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor het Bbz-adviesgesprek € 199 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U krijgt van ons een nota met daarop per bank betaald na betaling per email.

Mocht u interesse hebben in zo’n gesprek laat dit even aan ons even weten via . Vermeld uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199

Quick Scan telefonisch adviesgesprek over Bbz of IOAZ € 29 incl. BTW

U heeft een aantal concrete brandende vragen over de Bbz-regeling of IOAZ-regeling. U wil die vragen graag aan een onafhankelijk expert voorleggen. In die gevallen is het zinvol bij ons een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. Dit is een telefonisch advies van maximaal 20 minuten.

Voordat dit gesprek met u plaatsvindt, dient u eerst de advieskosten voor het telefonisch Bbz- of IOAZ- adviesgesprek € 29 (inclusief BTW) over te maken op onze rekening bij de ABNAMROBANK IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918.

Tip 1. Betalen via IDEAL heeft onze voorkeur dan kunnen wij binnen 5 minuten na uw betaling zien dat u het bedrag aan ons heeft overgemaakt. Betaling via een andere bank dan ABNAMRO zal enige dagen vertraging kunnen opleveren.

Tip 2. Schat u zelf in dat dat gesprek langer gaat duren dan 20 minuten of te complex is om te bespreken tijdens een telefonisch gesprek (denk aan bespreking jaarcijfers, schuldenpositie, financiering inclusief omzetprognose) dan adviseren wij u te kiezen voor ons adviesproduct
Pre beoordeling haalbaarheidsonderzoek € 199.

U dient bij de betaling per bank door te geven uw telefoonnummer, naam plus adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een telefonisch gesprek. Na het gesprek krijgt u van ons de nota per post toegestuurd met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons en het tijdstip van het gevoerde gesprek.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Quick Scan telefonisch adviesgesprek € 29

Bbz diensten voor gemeenten

Adviezen die Martin Delta voor gemeenten kan uitvoeren zijn:

Beoordelingen in de pre startfase bij starters

Niet iedereen is geschikt om een eigen bedrijf te kunnen beginnen. Er dient wel een redelijke mate van kans op succesvol ondernemerschap aanwezig te zijn. In een rapport komt te staan of de gegadigde wel of niet een kans dient te krijgen om ondernemer te worden.

Begeleiding in de pre startfase

De gemeente geeft aan de gegadigde toestemming om zich te oriënteren op de mogelijkheden om als zelfstandige in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Op grond van artikel 2 lid 3 van het Bbz 2004 kan dit voor maximaal 12 maanden.

Bbz haalbaarheidsonderzoeken (startende en gevestigde ondernemers)

Dit zijn onderzoeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Voldoet het bedrijf aan de voorwaarden gesteld in de Bbz-regeling en kan er redelijkerwijs (op den duur) sprake zijn van een levensvatbaar bedrijf. Een rapport bevat een commerciële analyse, financiële analyse, conclusies en een advies aan de gemeente om wel of niet over te gaan tot het verstrekken van een krediet en periodieke uitkering voor levensonderhoud. Wij voeren voor diverse gemeenten al vele jaren deze onderzoeken uit. De gemeente betaalt aan ons een vergoeding voor het rapport. De starter of de gevestigde ondernemer hoeft voor het onderzoek niet te betalen.

Begeleiding van ondernemers na de start

De gemeente kan besluiten om na toekenning van een krediet en of periodieke uitkering de startende ondernemer te laten begeleiden gedurende het eerste jaar. Tijdens deze coaching gesprekken houdt de bedrijfsadviseur een spiegel voor en draagt hij verbeterpunten aan op commercieel en financieel gebied. Onze intentie is dat die coachinggesprekken leiden tot meer overlevingskansen van het bedrijf en tot meer winstgevende exploitatie.

Onderzoek naar de financiële en economische situatie van het bedrijf na kredietverlening

Soms is de gemeente niet op de hoogte hoe het bedrijf er voor staat, maar er is wel een (fors) krediet verstrekt. Een bedrijf moet haar jaarcijfers uiterlijk binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar bij de gemeente in leveren, maar komt deze verplichting niet na. In zulke situaties kan het zinvol zijn om een onafhankelijk adviesbureau een begeleidingsonderzoek te laten uitvoeren. Wij hebben geen medewerkers beschikbaar voor het tijdelijk afhandelen van aanvragen, inkomensvaststellingen, uitvoeren van om niet berekeningen, opstellen van conceptbeschikkingen en kredietbeheer.

Trainingen en Workshops voor gemeenten

Martin Delta kan diverse cursussen aan gemeenten aanbieden op het gebied van de Bbz-regeling, zie www.regelingbbz.nl/bbzgemeenten. Tevens zijn maatwerkoplossingen mogelijk.

Daarnaast kan Martin Delta allerlei managementtrainingen aanbieden, zie www.martindelta.nl.

De meeste trainingen die wij verzorgen zijn incompany trainingen en workshops variërend van 0,5 dag tot 5 dagen. Wij kunnen gemeenten veel verschillende trainingen bieden.

Trainer Martin Zuurhout MBA is in het bezit van een didactische aantekening om bevoegd colleges te mogen geven op hoge scholen in Nederland. Ook de andere trainers die voor Martin Delta werken zijn ervaren en bevoegd om trainingen te mogen geven. Bel voor een vrijblijvende afspraak 030 8890765. Wij bespreken graag met u uw specifieke trainingswensen!

Meer informatie

Wilt u nog meer praktische informatie over de regeling Bbz? Kijk dan op www.regelingbbz.nl

Daar vindt u informatie over:

 • Wat is de Bbz
 • Wie kunnen een beroep doen op deze regeling
 • Wat te doen als u een negatief Bbz-advies heeft gekregen
 • Persartikelen over de Bbz
 • Adviesbureau Martin Delta is uw specialist op het gebied van de Bbz

Copyright © 2010- Bbzgemeente.nl is een initiatief van Bbz-adviesbureau Martin Delta.
Aan de verstrekte informatie in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.